آئین نامه مقررات بهداشتی کارخانجات یخسازی و نحوه نمونه برداری از یخ

مقررات بهداشتی کارخانجات تولید یخ و دستور العمل نحوه نمونه برداری از یخ دستور العمل نمونه برداری یخ برای آزمون باکریولوژی :

یکی از مسائل مهم و کاربردی در تولید کارخانجات توجه و انجام درست قوانین مربوط به تولیدات در انواع کارخانجات است حال اینکه اگر این تولید مربوط به تولید یخ بهداشتی باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تمام نکات مربوط به تولید بهداشتی و عاری از هر گونه مشکلات باکتریایی ، فیزیکی و شیمیایی باشد تا بتوان یه محصول سالم به دست مشتری برسد در این امر شرکت سه یخ با رعایت تمام این قوانین جزء تولیدکنندگان برتر یخ بهداشتی در استان مازندران می باشد.

 

در حین تولید حمل و نقل، نگهداری، جابجائی و توزیع از طریق منابع مختلفی چون وسایل انحماء آب، ظروف و افرادی که در تولید و جابجائی آن دخالت دارند در معرض آلودگی میکروبی قرار می گیرد. یخی برای مصرف انسان مناسب است که آب حاصل از ذوب شدن آن از نظر ویژگیهای باکتریائی ،فیزیکی و شیمیایی دارای مشخصات آب آشامیدنی باشد.برای نمونه برداری یخ، در یک ظرف شیشه ای دهان گشاد استریل 500 میلی لیتری با استفاده از کاردک و پنس استریل

(تحت شرایط استریل) حدود 200 گرم یخ را نمونه برداری نموده و پس از انتقال به آزمایشگاه آب حاصل از ذوب شدن آن را طبق روش آزمون باکتریولوژی آب آزمایش می کنیم. همچنین است شرایط نگهداری نمونه یخ و انتقال آن به آزمایشگاه همانند نمونه آب برای آزمایش باکتریولوژی می باشد.

 

 آئین نامه مقررات بهداشتی کارحانجات یخسازی

آئین نامه مقررات بهداشتی کارخانجات یخسازی :

در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه سال 1379 مجلس شورای اسلامی و بند 15 از ماده 95 آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون مذکور، بدینوسیله ضوابط بهداشتی و مفاد فنی کارخانجات یخسازی تحت عنوان«آئین نامه مقررات بهداشتی کارخانجات یخسازی» را مشتمل بر 62 ماده، 41 تبصره و 27 بند بشرح ذیل تصویب می شود.

 

ماده1- کلیه متصدیان، کارگران و کارکنانی که در کارخانجات موضوع این آئین نامه و وسائط نقلیه حمل و نقل یخ اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را بترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تبیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه لازم را دریافت دارند.

 

تبصره1: مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه لازم موضوع ماده 1 ممنوع است.

 

تبصره 2: استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه لازم مندرج در ماده یک این آئین نامه در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

 

تبصره 3: اشخاصی مانند صندوقدار،باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها در محلهای موضوع آئین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از مشمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 آن مستثنی می باشند.

 

ماده 2: کلیه متصدیان، مدیران ، کارگران و کارکنانی که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی لازم را کسب و دراختیار داشته ودر هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

 

تبصره1: کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه لازم ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.

 

تبصره 2: کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان و یا مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای شاغلین وکارکنان کارخانجات یخسازی حداکثر 6 ماه می باشد.

 

ماده 3: متصدیان و کارگران کارخانجات و وسایل نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خورد را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود، عمل نمایند.

 

ماده 4: کلیه اشخاصی که در کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و پیش بند و روپوش تمیز و به رنگ روشن ، کلاه مناسب ، چکمه و دستکش در حین کار باشند.

تبصره: کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان و کارکنانی که با تهیه و توزیع مواد غذایی و یخ ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید، کلاه تمیز و سفید و استفاده از دستکش در حین کار می باشند.

تبصره 4: در صورت استفاده از منابع اختصاصی آب در تولید یخ، در صورت لزوم تصفیه آب مطابق استانداردهای کیفی آب ضروری است.

تبصره 5: در صورت وجود مخازن نگهداری آب این مخازن باید کاملا غیر قابل نفوذ باشند و دریچه بازدید آنها با در پوش های چسبان بسته شود. در پوش باید لبه دار و دارای شیب مناسبی به طرف بیرون باشد، مانع از ورود آب باران و برف بداخل آن گردد.

تبصره 6: در صورت وجود مخازن باید مورد بازدید و کنترل قرار گرفته و به نحوی مطلوب تمیز شوند و در ماه یکبار با محلول کلر 100 قسمت در میلیون (100 pp m ) گندزدائی گردد.

 

ماده 5: متصدیان کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و بمنظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند. ماده 6: متصدیان کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید، تهیه ، نگهداری ، عرضه و فروش یخ جلوگیری نمایند.

 

ماده 7: متصدیان کارخانجات و وسایل نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاء هر کارگر حداقل 5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند. تبصره: درهر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از 5/7 متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از 8/2 متر باشد.

 

ماده 8: متصدیان کارخانجات یخسازی موظفند در صورت لزوم آشپزخانه ، انبارمواد غذایی اولیه و سالن غذاخوری با فضای کافی به تناسب تعداد کارگران و شاغلین با شرایط کاملا ً بهداشتی مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کارخانه ایجاد نمایند.

 

ماده 9: هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی می باشد.

 

ماده 10: اشخاصی که به نحوی از انحاء با تهیه و توزیع یخ و همچنین مواد غذایی سر و کار دارند، در حین کار شخصاً حق دریافت بهای کالای فروخته شده را از مشتری نخواهند داشت.

 

ماده 11: جعبه کمکهای اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد.

 

ماده 12: کارگران کارخانجات یخ سازی و کارگرانی که با پخت و فرآوری مواد غذایی سر و کار دارند، موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.

 

ماده 13: استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است.

 

ماده 14: فروش وعرضه سیگار در کارخانجات یخ سازی و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است.

 

ماده 15: مصرف هر گونه محصولات دخانیاتی در محوطه های عمومی کارخانجات یخسازی و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است.

تبصره 1: متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محلهای موضوع این آئین نامه مسئول اجرای مفاد ماده 14 و 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده نقاط مناسب و در معرض دید، از مصرف دخانیات جلوگیری کنند.

تبصره2: متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره 1 می توانند محل مشخصی را که کاملاً از محلهای معمولی و عمومی جدا باشد جهت افرادیکه

می خواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.

 

ماده 16: کف ساختمان باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف- از جنس مقاوم، صاف، بدون درز ، شکاف و قابل شستشو باشد.

ب- حسب مورد دارای کف شور به تعداد مورد نیازمجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن اجباری است.

ج- دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلابرو باش. تبصره: کف سالنهای تولید و توزیع بایستی از مصالح مقاوم، صاف و غیر لغزنده باشد.

 

ماده 17: ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بومده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری بعمل آورد.

تبصره 1: سطح دیوارها باید صاف، بدون درز ، شکاف و به رنگ روشن باشد.

 

ماده 18: پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نوع کار و برحسب مشاغل مختلف بشرح تبصره های ذیل باشد.

 

تبصره 1: پوشش بدنه دیوار سالن تولید و توزیع کارخانجات یخ سازی، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذایی، حمام،مستراح، دستشوئی از کف تا زیر سقف از جنس کاشی سنگ یا سرامیک برنگ روشن باشد.

تبصره 2: سطح دیوار سالنهای پذیرایی تا ارتفاع حداقل 120 سانتیمتر از کف با سنگهای صیقلی یا سرامیک و یا کاشی و از ارتفاع 120 سانتیمتری تا زیر سقف با رنگ روشن قابل شستشوپوشیده شود.

تبصره 3: پوشش دیوار حوضچه های جداسازی یخ از قالب ها (حوضچه های آب گرم) باید از جنس کاشی، سنگ یا سرامیک باشد.

تبصره 4: محل اتصال کف با دیوارها، همچنین بین دو دیوار باید به منظور جلوگیری از تجمع گرد و خاک و شستشوی بهتر پخ باشند.

 

ماده 19: سقف باید صاف، حتی الامکان مسطح، بدون ترک خوردگی، درز و شکاف و همیشه تمیز باشد.

تبصره: پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و همچنین گرمخانه و دوش حمام باید از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

 

ماده 20: وضع درها و پنجره ها باید دارای شرایط زیر باشد:

 

الف- درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و رنگ زدگی و قابل شستشو بوده و همیشه تمیز باشد.

ب- پنجره های باز شو باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات بداخل اماکن جلوگیری نماید.

ج- درهای مشرف به فضای باز باید مجهز به توری سالم و مناسب و همچنین فنر دار باشد بطوریکه از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.

 

ماده 21: آب مصرف کارخانجات یخ سازی(از نظر عوامل فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی ) باید مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.

تبصره 1: آب داخل حوضچه های تهیه یخ و حوضچه آبگرم بایستی در حد مطلوب دارای کلر باقیمانده باشد.

تبصره 2: آب مورد مصرف در تولید یخ باید دارای کلر باقیمانده (نیم ساعت پس از کلر زنی) در حد مطلوب(8% - 2% میلی گرم در لیتر) باشد.

تبصره 3: بمنظور تأمین و حفظ کلر باقیمانده آب مصرفی در تولید یخ مطابق تبصره 2 فوق وجود دستگاه کلریناتور در کارخانجات یخ سازی الزامی است.

 آئین نامه مقررات کارخانه یخسازی

ماده 22: کارخانجات یخ سازی باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مورد تأیید مقامات بهداشتی باشند. تبصره: هدایت و تخلیه هر گونه فاضلاب و پساب تصفیه شده کارخانجات یخ سازی نظیر آب نمک و آب خنک کننده به معابر و جوی و انهار عمومی اکیداً ممنوع است.

 

ماده 23: وضع و تعداد دستشوئی بهداشتی و متناسب باشد.

 

ماده 24: وضع و تعداد توالت و دستشوئی بهداشتی و متناسب باشد. تبصره: دستشوئی ها باید مجهز به صابون(ترجیحاً صابون مایع) و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در کنار دستشوئی الزامی است.

 

ماده 25: برای کارگران باید دستشوئی و توالت مجزا و مجهز به شیر آب گرم و سرد و با شرایط لازم بهداشتی در محل مناسب و به تعداد مورد نیاز به شرح جدول ذیل وجود داشته باشد.

 

1)5-1 نفر کارگر 1 توالت و 1 دستشوئی 2

 

2) 25-6 نفر، به ازاء هر 10 نفر 1 توالت و 1 دستشوئی(25 نفر از هرکدام 3 دستگاه) 3) 55-26 نفر، به ازاء هر 15 نفر 1 توالت و 1 دستشوئی (50 نفر از هر کدام 5 دستگاه)

 

4) 115-56 نفر، به ازاء هر 20 نفر 1 توالت و 1 دستشوئی (100 نفر از هر کدام 7 دستگاه)

 

5) 226-116 نفر، به ازاء هر 25 نفر 1 توالت و 1 دستشوئی (250 نفر از هر کدام 13 دستگاه)

 

6) از 266 نفر به بالا به ازاء هر 30 نفر اضافی یک توالت و یک دستشوئی

 

تبصره: وجود توالت و دستشوئی بشرح مفاد ماده 25 و بندهای 1 تا 6 آن برای کارگران مرد و کارگران زن بصورت کاملاً جدا و مستقل از هم اجباریست.

 

ماده 26: حمام مذکور در ماده 12 باید دارای شرایط مندرج در مواد 16 لغایت 20، 27، 37 و 38 این آئین نامه بوده و تعداد آن نیز متناسب با تعداد کارگران بشرح جدول ذیل بوده و باید مشابه توالت و دستشوئی برای کارگران مرد و زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت کاملا جدا و مستقل از هم در محل های مناسب وجود داشته باشد.

 1) 5-1 نفر کارگر، 1 دستگاه

 2) 20- 6 نفر به ازاء هر 5 نفر یک دستگاه (20 نفر 4 دستگاه)

 

 ماده 27: دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بصورت کامل انجام گیرد. تبصره: نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی بالای دستگاه پخت الزامی است.

 

ماده 28: محل شستشو و نگهداری ظروف و ابزار کار باید در مجاور محل پخت یا تولید و مجزا و مستقل از آن باشد.

 

ماده 29: ظروف باید در ظرفشوئی حداقل دو مرحله ای (شستشو و آبکشی) یا توسط دستگاههای اتوماتیک شسته شود.

تبصره 1: تعداد و ظرفیت هر ظرفشوئی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.

تبصره 2: هر لگن یا واحد ظرفشوئی باید مجهز به انشعاب آب گرم و سرد باشد.

 

تبصره 3: در صورت فقدان ماشین ظرفشوئی، ظروف پس از شستشو ، در محل مناسب ( قفسه مجهز به آب چکان ) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آنها خشک و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداری شود.

تبصره 4: تمام قالب های یخ و در پوش ها باید بطور کامل توسط کربنات سدیم یا

بی کربنات سدیم و یا محلولهای شوینده مناسب دیگر طبق استاندارد پاک کننده های مجاز مورد مصرف در صنایع غذایی تمیز شده و سپس توسط محلول کلر 50 ppm ضد عفونی گردند.

 

ماده 30: قفسه، ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله آنها از کف زمین حدود 20 سانتیمتر باشد.

 

ماده 31: پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد. تبصره : میز کاری که صرفاً جهت تهیه مواد غذایی بکار می رود باید فاقد هر گونه کشو و یا قفسه بوده وفضای آن نیز مومدر استفاده قرار نگیرد.

 

ماده 32: انبار مواد غذایی و انبار نگهداری موقت یخ باید قابل تمیز کردن بوده و وضع داخلی آن مطابق با شرایط مندرج در مواد 16 لغایت 20 و 38 لغایت 40 این آئین نامه و حجم و فضای آن متناسب با نیاز و احتیاجات موسسه باشد.

 

تبصره 1: انبار مواد غذایی باید بنحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.

تبصره 2: انبار باید مطابق نقشه مصوب بالاترین مقام بهداشتی محل احداث شود. تبصره 3: قفسه بندی و پالت گذاری در انبار به نحو مطلوب انجام شود.

 

ماده 33: باید فضاهای مناسب و جداگانه برای انبار یخ، شستشو و ضدعفونی کردن ظروف و ابزار کار و انبار مواد مصرفی به اندازه کافی وجود داشته باشد.

 

 ماده 34: کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداری و مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید.

 

تبصره: یخچال، سردخانه و انبار باید مجهز به دماسنج سالم باشد و میزان برودت و رطوبت آن در حد مطلوب باشد.

 

ماده 35: قراردادن مواد غذایی پخته و خام و شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و عاری از هر گونه بوی نامطبوع باشد.

تبصره : قرار دادن هر گونه مواد غذایی در انبار نگهداری یخ ممنوع می باشد.

 

ماده 36: عرضه و فروش یخ بصورت دوره گردی و روی سطح معابر ممنوع است. ماده 37: تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل اماکن سالم، تازه و کافی و عاری از بو باشد.

 

ماده 38: در فصول مختلف سال حداقل و حداکثر درجه حرارت داخل اماکن مشمول این آئین نامه مورد تایید باشد.

 

ماده 39: شدت روشنائی نور طبیعی یا مصنوعی در آشپزخانه 100 تا 200 لوکس، محلهای فرآوری، تولید، بسته بندی 150 تا 200 لوکس و در محوطه عمومی، انبار اماکن موضوع این آئین نامه باید حداقل 100 لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت ، دستشوئی و حمامها باید بین 50 تا 150 لوکس باشد.

 

ماده 40: برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیش بینی های لازم با توجه به حجم کار، نوع فعالیت و تعداد کارگران بعمل آید.

 

تبصره 1: کلیه سیم کشی های برق باید با رعایت کامل اصول ایمنی و حفاظتی صورت گرفته و همواره سالم و بدون خطر باشد.

تبصره 2: جرثقیل های جابجائی قالب های یخ سالم و از ایمنی کامل برخوردار باشند. ماده 41: مدیران و مسئولین کارخانجات یخ سازی موظفند زباله تولیدی را همواره بطریقه کاملاً بهداشتی جمع آوری، نگهداری موقت، حمل و نقل و دفع نمایند بطوریکه اقدامات آنها مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.

 

ماده 42: زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو ، قابل حمل و با حجم مناسب و به تعداد کافی موجود باشد. تبصره: زباله دان باید مجهز به کیسه زباله بوده و در محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد.

 

ماده 43: مگس، پشه و سایر حشرات، سگ، گربه ، موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید در داخل کارخانجات یخسازی و اماکن مشمول این آئین نامه دیده شوند. تبصره: وجود سگ نگهبان در کارخانجات یخ سازی و محل های مشابه، مشروط بر اینکه به هیچ وجه با محلهای تهیه ،تولید، نگهداری و توزیع یخ و افراد شاغل در ارتباط و تماس نباشند ، بلامانع است.

 3) 50-21 نفر به ازاء هر 10 نفر یک دستگاه (50 نفر 7 دستگاه)

 4) 100-51 نفر به ازاء هر 20 نفر یک دستگاه (100 نفر 10 دستگاه)

 5) از 100 نفر به بالا به ازاء هر 20 نفر اضافی یک دستگاه

 

ماده 54: جنس و مشخصات ظروف، وسایل و دستگاههایی که برای مراحل مختلف تولید و توزیع یخ در کارخانجات یخسازی بکار می روند باید مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

 

ماده 55: سطح میزها باید صاف، تمیز،سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

 

ماده 56: صندلیها و نیمکت ها باید سالم و تمیز باشد.

 

ماده 57: استفاده از مواد غیر استاندارد و غیر مجاز از جمله کاغذهای بازیافتی و کاغذهائیکه تمیز نباشند، کیسه های پلاستیکی و گونی جهت حمل و نقل و جابجائی یخ ممنوع است.

 

تبصره : بطور کلی استفاده از هر نوع مواد بازیافتی جهت پیچیده و پوشاندن قالب های یخ ممنوع است.

تبصره: بطور کلی استفاده از هر نوع مواد بازیافتی جهت پیچیده و پوشاندن قالب های یخ ممنوع است.

 

ماده 58: برای حمل و نقل و جابجائی یخ صرفاً وسایط نقلیه حمل نقل خوردنی، آشامیدنی، و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، استفاده شود.

 

ماده 59: کلیه افرادی که در وسایط نقلیه موضوع ماده 58 فوق الذکر با جابجائی یخ سر و کار دارند مشمول ماده 2 این آئین نامه در خصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره های ذیل آن می باشند.

 

ماده 60: صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند قبل از بهره برداری از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذایی توسط وسایل نقلیه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.

 

تبصره: حمل و نقل هر نوع کالای غیر از یخ توسط وسایط نقلیه مجاز حمل این مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه بمدت حداقل یکماه خواهد شد.

 

ماده 61: حمل و نقل یخ موضوع ماده 58 لغایت 60 این آئین نامه توسط وسایل نقلیه غیر مجاز ممنوع و علاوه بر اخذ جریمه، موجب توقف وسیله نقلیه متخلف بمدت حداقل یکماه خواهد شد.

 

ماده 62: مدیران و متصدیان کارخانجات یخ سازی و وسایط نقلیه حمل و نقل یخ موظف به توزیع و تحویل یخ به مراکز و محلهای فروش مجاز یخ می باشند.

برچسب مقاله : , , , , ,